Key achievements during the first phase

0

banorë po marrin shërbim shëndetësor të përmirësuar në 16 QSH të rehabilituara nga HAP

0

mjekë dhe infermierë familje janë pajisur me çantën e instrumentave mjekësorë

0

anëtarë komuniteti kanë marrë pjesë në aktivitete të promocionit shëndetësor

0%

drejtorë të qendrave shëndetësore janë trajnuar mbi menaxhimin e QSH-ve

0%

e infermierëve janë përfshirë në aktivitete të Edukimit në Vazhdim të mbështetura nga HAP

News&Activities

Publications

Manuals & Programs

Studies&Strategies

Policy briefs

Policy briefs published by HAP Technical briefs published by young researchers

Protocols and clinical guidelines

Protocols and clinical guidelines are available only in Albanian. Please visit the Albanian site to access the documents.