Key achievements during the first phase

0

banorë po marrin shërbim shëndetësor të përmirësuar në 16 QSH të rehabilituara nga HAP

0

mjekë dhe infermierë familje janë pajisur me çantën e instrumentave mjekësorë

0

anëtarë komuniteti kanë marrë pjesë në aktivitete të promocionit shëndetësor

0%

drejtorë të qendrave shëndetësore janë trajnuar mbi menaxhimin e QSH-ve

0%

e infermierëve janë përfshirë në aktivitete të Edukimit në Vazhdim të mbështetura nga HAP

News&Activities

Publications