Raporti i studimit mbi aksesin në shërbimet shëndetësore në qarkun Dibër dhe Fier

(Anglisht)

Raporti i Studimit Demografik dhe Shëndetësor Shqiptar 2017-2018

(Anglisht)

Raporti i studimit mbi cilësinë e shërbimit në KSHP kryer në vitin 2018

(Anglisht)

Raporti i studimit mbi cilësinë e shërbimit në KSHP kryer në vitin 2015

(Anglisht)

Strategjia e Bashkëpunimit Zviceran Shqipëri
2022-2025

Vlerësimi i Grupit të Kolegëve si një mjet i Edukimit të Vazhdueshëm Mjekësor për ekipin e Kujdesit Shëndetësor Parësor

Broshura “Shëndet për të Gjithë përmes fuqizimit të rolit të gruas”

Strategjia e zhvillimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri 2020-2025