Manuali per Grupet e Kolegeve

Standardet e cilësisë për akreditimin e institucioneve të
kujdesit shëndetësor parësor

Manual në mbështetje të akreditimit të qendrave shëndetësore

UDHËZUES METODIK
“Përgatitja, Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit
nga Qendrat Shëndetësore të Kujdesit Parësor”

Program Studimi Master ne Menaxhim Shendetesor

Programi Master Profesional në Infermieri Familje