Manuali i procedurave standarde të auditimit klinik

Manual i procedurave standarde infermierore për ofrimin e kujdesit shëndetësor në banesë

Manual në mbështetje të akreditimit të qendrave shëndetësore

Standardet e cilësisë për akreditimin e institucioneve të
kujdesit shëndetësor parësor

Udhëzues për Grupet e Kolegeve

Udhëzues metodik
“Përgatitja, Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit
nga QSH”

Programi Master Profesional në Infermieri Familje

Program Studimi Master ne Menaxhim Shendetesor