Udhëzues për Grupet e Kolegeve

Standardet e cilësisë për akreditimin e institucioneve të
kujdesit shëndetësor parësor

Manual në mbështetje të akreditimit të qendrave shëndetësore

Udhëzues metodik
“Përgatitja, Zbatimi dhe Monitorimi i Buxhetit
nga QSH”

Program Studimi Master ne Menaxhim Shendetesor

Programi Master Profesional në Infermieri Familje