Udhëzues për Grupet e Kolegëve

Në këtë hapësirë ju ftojmë të gjeni informacionin e nevojshëm për ngritjen dhe funksionimin e Grupeve të Kolegëve  (GK) si një formë e re e Edukimit të Vazhdueshëm Mjekësor (EVM).

GK po aplikohen në Shqipëri që prej vitit 2015 në qendrat e kujdesit parësor shëndetësor në qarkun Dibër dhe Fier me mbështetjen e Projektit Shëndet për të Gjithë (HAP).

Në bashkëpunim me QKEV, HAP ka hartuar një Udhezues për ngritjen dhe funksionimin e Grupeve të Kolegëve bazuar në eksperiencën e suksessshme të ngritjes dhe funksionimit të rreth 701 Grupeve të Kolegëve në
qendrat shëndetësore në qarkun Dibër dhe Fier. Ai është hartuar në përgjigje të kërkesave në rritje nga profesionistë shëndetësorë në qarkun Dibër dhe Fier, por edhe përtej, për të njohur për zbatim procesin e ngritjes dhe funksionimit të kësaj forme të trajnimit në vendin e punës.

Udhëzuesin dhe modelet e dokumentave të nevojshëm për njohjen e krediteve mund ti shkarkoni më poshtë.

 • Udhëzuesi për Ngritjen dhe Funksionimin e GK. Klikoni këtu për ta shkarkuar
 • Modelet e dokumentave të nevojshëm për akreditim nga QKEV:
  • Formular aplikimi për akreditim. Klikoni këtu 
  • Model i kalendarit të takimeve. Klikoni këtu
  • Model i axhendës së takimit. Klikoni këtu
  • Model i raportit. Klikoni këtu
  • Model i listës së pjesëmarrësve. Klikoni këtu
  • Model i listës përmbledhëse. Klikoni këtu
  • Model i certifikatës. Klikoni këtu 
  • Model i CV. Klikoni këtu 
  • Shembull i formularit të vlerësimit. Klikoni këtu