Cleaning and disinfecting surfaces

The information is available only in Albanian.

  • Ne materialin me poshte do të mësoni më shumë mbi masat standarte për reduktimin e rrezikut të transmetimit të patogjeneve nga burime të njohura dhe të panjohura në ambjentet e QSH dhe mënyrat e dezinfektimit të ambjenteve të KSHP sipas sipërfaqeve dhe llojit të pajisjeve

Material trajnues me shpjegim