Elderly care

Manuali për kujdesin mjekësor për të moshuarit në KSHP

Manuali i kujdesit

Ky manual është përgatitur si një mjet ndihmës e reference në punën e përditshme të mjekëve të familjes dhe infermiereve të familjes  për përkujdesjen shëndetësore të ofruar prej tyre për pacientët e moshuar në kujdesin shëndetësor parësor.

Shkarko manualin

Instrumenta klinikë

Instrumentat klinikë lehtësojnë zbatimin e manualit të kujdesit mjekësor për të moshuarit dhe përfshijnë dokumente që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti të moshuar.

Shkarko instrumentat

Raste klinike

Raste të ndryshme klinike mund të përdoren gjatë trajnimeve për aftësimin në e ekipeve të mjekësisë familjare në përdorimin e manualit për kujdesin mjekësor për të moshuarit në KSHP.

Shkarko rastet klinike