SPOK

Seti i dokumenteve për trajtimin e Sëmundjes Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK) në KSHP

Protokolli i mjekimit

Protokolli i mjekimit për SPOK-un është ndërtuar në formën e formën e algoritmeve si një mjet praktik për përdorim nga profesionistët e kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri.

Shkarko protokollin

Udhëzuesi klinik

Zbatimi i këtij udhërrëfyesi ndihmon dhe mbështet integrimin më të mirë të menaxhimit të SPOK-ut në kujdesin shëndetësor parësor.

Shkarko udhëzuesin

Manuali i trajnimit

Ky manual është hartuar që të përdoret në trajnimet që kanë si qëllim aftësimin e ekipit të mjekësisë së familjes në përdorimin e protokollit të mjekimit të SPOK në praktikën e përditshme të menaxhimit të rasteve me SPOK në KSHP. 

Shkarko manualin

Instrumenta klinikë

Instrumentat klinikë lehtësojnë zbatimin e protokollit dhe udhërrëfyesit klinik për menaxhimin e SPOK dhe përfshijnë dokumente që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me SPOK.

Shkarko instrumentat

Raste klinike

Raste të ndryshme klinike mund të përdoren gjatë trajnimeve për aftësimin në përdorimin e protokollit të mjekimit për SPOK.

Shkarko rastet klinike