Projekti Shëndet për të Gjithë merr pjesë në Konferencë për Kujdesin Shëndetësor të Integruar

Më 15 dhe 16 Shkurt, Projekti Shëndet për të Gjithë (HAP) mori pjesë në konferencën ndërkombëtare “Drejt një Kujdesi Shëndetësor të Integruar”, që u mbajt në Prishtinë. Konferenca u organizua nga projekti zviceran Kujdesi Shëndetësor I Qasshëm dhe Cilësor (AQH), I cili synon të përmirësojë performancën e sistemit shëndetësor parësor në të 12 komunat në Kosovë.

Konferenca ndërkombëtare për Kujdesin e Integruar i prezantoi pjesëmarrësit me konceptin e kujdesit të integruar si një mekanizëm për përmirësimin e cilësisë, me folës ndërkombëtar që ndanë eksperiencat e tyre nga ky sektor. Folësit kyc në këtë konferencë përfshinin: Dr. Juan Eduardo Tello, Drejtori i Qendrës Europiane për Kujdesin Shëndetësor Parësor pranë OBSH; Dr. Genc Ymerhalili, udhëheqësi i kujdesit të integruar në projektin AQH; Dr. Victoria Stein nga Fondacioni Ndërkombëtar për Kujdesin e Integruar dhe David Kelly, ish-Drejtor i Partneritetit për Kujdes Shëndetësor në Këshillin e West Lothian (Skoci).

Të pranishëm në këtë konferencë, me mbështetjen e HAP, ishin gjithashtu edhe znj. Alketa Hila, n/drejtore e Fondit të Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) Dr. Aurel Voda, Drejtor i Shëndetit Parësor pranë FSDKSH; znj. Ermira Lula, Drejtore e Departamentit të Financës pranë FSDKSH; Dr. Petrit Dollani, nga Departamenti i Menaxhimit në Fakultetin e Ekonomisë dhe Prof.Dr. Besa Shahini, nga Departamenti i Statistikës në Fakultetit e Ekonomisë.

Rreth Projektit Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor (AQH)

Projekti AQH financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe mbështetë agjendën kombëtare të reformës shëndetësore, duke plotësuar programet e donatorëve tjerë në sektorin shëndetësor. Qëllimi i tij është për të siguruar që të përmirësohet shëndeti i popullatës së Kosovës, me ofrues dhe menaxherë të forcuar të kujdesit shëndetësor, të aftë për të plotësuar nevojat e pacientëve (sidomos grupeve të cenueshme), të cilët do të ishin më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.