Hipertensioni

Seti i dokumenteve për Hipertensionin

Protokolli i mjekimit

Protokolli i mjekimit për Hipertensionin është ndërtuar në formën e formën e algoritmeve si një mjet praktik për përdorim nga profesionistët e kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri.

Shkarko protokollin

Udhëzuesi klinik

Zbatimi i këtij udhërrëfyesi ndihmon dhe mbështet integrimin më të mirë të menaxhimit të hipertensionit në kujdesin shëndetësor parësor.

Shkarko udhëzuesin

Manuali i trajnimit

Manuali i trajnimit është hartuar që të përdoret gjatë trajnimeve që kanë si  qëllim aftësimin e ekipit të mjekësisë së familjes në përdorimin e Protokollit të mjekimit të Hipertensionit në praktikën e përditshme të menaxhimit të rasteve me hipertension në KSHP.

Shkarko manualin

Instrumenta klinikë

Instrumentat klinikë lehtësojnë zbatimin e protokollit dhe udhërrëfyesit klinik për menaxhimin e hipertensionit dhe përfshijnë dokumente që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti më hipertension.

Shkarko instrumentat

Raste klinike

Raste të ndryshme klinike mund të përdoren gjatë trajnimeve për aftësimin në përdorimin e protokollit të mjekimit për hipertensionin.

Shkarko rastet klinike