Instrumenta klinikë për kujdesin për të moshuarit

Situata Mjete që lehtësojnë zbatimin (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar) Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së pacientit të moshuar (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar) 1. Vlerësimi Geriatrik gjithëpërfshirës në KSHP 1.1 Testi i ngritjes nga karrigia 1.2 Bateri testesh të performances fizike 1.3 Rekomandime të OBSH për aktivitetin […]

Instrumenta klinikë për SPOK

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me SPOK (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Pyetësori i depistimit për SPOK Programi i Edukimit të pacientit me SPOK Plan i individualizuar i ndjekjes për SPOK Pyetësori i vlerësimit për SPOK Për të lehtësuar zbatimin e protokollit (kliko mbi secilin dokument për […]

Instrumente klinikë për Astmën

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me Astmë(kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Pyetësori për të identifikuar shkaktarët e astmës Plan i individualizuar i ndjekjes për Astmën Pyetësori i kontrollit të astmës për të rritur Pyetësori i kontrollit të astmës për fëmijë Për të lehtësuar zbatimin e protokollit (kliko […]

Instrumenta klinikë për Dislipideminë

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me Dislipidemi (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Vlerësimi i rrezikut kardio-vaskular Për të lehtësuar zbatimin e protokollit (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Klasifikimi i vlerave të Kolesterolit total, të LDL kolesterolit, HDL kolesterolit dhe Triglicerideve  Rekomandimet dietike për uljen e […]

Instrumenta klinikë për hipertensionin

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me HTA (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Ditari i matjes së TA në shtëpi Mjete që lehtësojnë zbatimin e protokollit (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Vlerësimi i rrezikut kardio-vaskular Procedura standarde e matjes së tensionit arterial Shpeshtësia e vizitave ndjekëse […]

Instrumenta klinikë pë Diabetin Mellitus tip II

Mjete që duhet të jenë pjesë e kartelës së çdo pacienti me Diabet (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Pyetësori “Gjej riskun” Protokolli i ndjekjes në vijimësi Për të lehtësuar zbatimin e protokollit (kliko mbi secilin dokument për ta shkarkuar): Tabela që lidh vlerat e IMT (kg/m2) dhe klasifikimit të peshës Lista e ekzaminimeve […]

Modele dhe shembuj

Dokumenta model Model Raporti Model_Axhende Model_Certifikate Model CV Model Kalendari i takimeve Model Lista e pjesemarresve ne Takim Model Liste prezenca permbledhese Formulari i aplikimit Shembuj dokumentash të plotësuar Shembull - Formular vlerësimi_organizimi_Grup Kolegesh Shembull - Kalendari i takimeve_GrInf_Ndjekja Grshtatzene_QSH Shembull - Formulari_Aplikimik_GrInf_Ndk e gr shtatzene_QSH Shembull - Lista e permbledhese e pjesemarrësve Shembull - [...]

Përdorimi i protokolleve për SJT-të në mjekësinë familjare

Gjatë muajve shkurt dhe mars, ekipe të mjekësisë familjare (Mjek Familje dhe Infermierë) nga qarqet Dibër dhe Fier kanë marrë pjesë në serinë e trajnimeve për trajnerë për aftësimin në përdorimin e protokolleve të mjekimit për tre sëmundje jo të transmetueshme: dislipidemitë, hipertensioni dhe astma. Më tej, pjesëmarrësit kanë përcjellë njohuritë e marra tek kolegët në […]

Zhvillohet takimi i 11-të i Komitetit Drejtues të HAP

Komiteti Drejtues i Projektit “Shëndet për të Gjithë” zhvilloi takimin e radhës më 30 mars 2021 gjatë të cilit u njoh me arritjet kryesore të vitit të dytë të HAP-it dhe aktivitetet e planifikuara për vitin e tretë (1 prill 2021-31 mars 2022). Në takimin e zhvilluar virtualisht, morën pjesë titullarë të Ambasadës Zvicerane, Ministrisë [...]