Zhvillimet për Masterin Profesional në Infermierinë Familjare

Ka vazhduar online konsulenca ndërkombëtare me grupin e punës së ngarkuar me hartimin e kurrikules së programit Master Profesional ne Infermieri familje. Janë finalizuar objektivat dhe përmbajtja e 5 lëndëve të para të këtij programi, duke përfshirë metodat e mësim-dhënies, format e vlerësimit dhe sylabuset respektive. Lëndët e finalizuara deri më tani janë si vijon: […]

Mbështetja për studentët e MMSH për hartimin e tezës finale

HAP organizoi më 14 maj, përmes video-konferencës, një takim me studentët dhe pedagogët e MMSH lidhur me mbështetjen për përgatitjen e tezës finale. Synimi i HAP është të nxisë studentët në përgatitjen e tezës së masterit të orientuar nga praktika dhe si e tillë të mund të ofrojë zgjidhje për probleme e situata konkrete në […]

Prezantohen modelet e shërbimeve shëndetësore në banesë

Në kuadër të hartimit të mdeleve për shërbimet  e kombinuara shëndetësore dhe sociale tw kujdesit në banesë, u realizua studimi “Vlerësimi i nevojave për shërbime të kujdesit në banesë në qarqet Dibër dhe Fier’. Gjetjet e studimit, u diskutuan në një workshop online të zhvilluar më 27 maj. Objektivi i workshop-it ishte ndërtimi i një […]

Miratohet strategjia e KSHP në Shqipëri

Në Shqipëri, pjesa dërrmuese e kontakteve që popullsia ka me sistemin shëndetësor realizohen në nivelin e Qendrave Shëndetësore dhe shumë probleme shëndetësore trajtohen nga mjekët e përgjithshëm ose edhe infermierët në strukturat e kujdesit shëndetësor parësor. Pavarësisht kësaj, ndryshimet demografike dhe epidemiologjike, pritshmëritë gjithnjë në rritje ndaj kujdesit shëndetësor, së bashku me rreziqet e larta […]

Progresi i qendrave shëndetësore drejt akreditimit

Ekipet e cilësisë së tetë qendrave shëndetësore në qarkun Fier (Patos, Roskovec, Aranitas, Lushnje Nr.1) dhe Dibër (Burrel, Komsi, Klos, Melan) kanë marrë pjesë aktivisht në ciklin e trajnimeve dhe sesioneve mbikqyrëse-mbështetëse për hartimin e rregulloreve të parandalimit të infeksionit, programeve për parandalimin dhe kontrollin e diabetit e hipertensionit dhe rregulloren për përshkrimin e antibiotikëve. […]

  • 1
  • 2