Protokoll Mjekimi për KSHP:
Diabeti Mellitus tip 2

Udhërrëfyes Klinik për KSHP:
Diabeti mellitus tip 2

Manual Trajnimi:

Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Diabetit në KSHP

Protokoll Mjekimi për KSHP:
Dislipidemia

Udhërrëfyes Klinik për KSHP:
Dislipidemia

Manual Trajnimi:
Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Dislipidemisë në KSHP

Protokoll Mjekimi për KSHP:
Astma

Udhërrëfyes Klinik për KSHP:
Astma

Manual Trajnimi:
Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Astmës në KSHP

Protokoll Mjekimi për KSHP:
Hipertensioni

Udhërrëfyes Klinik për KSHP:
Hipertensioni

Manual Trajnimi:
Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të Hipertensionit në KSHP

Protokoll Mjekimi për KSHP:
SPOK

Udhërrëfyes Klinik për KSHP:
SPOK

Manual Trajnimi:
Përdorimi i Protokollit të Mjekimit të SPOK-ut në KSHP

Manual “Kujdesi mjekësor për të moshuarit në KSHP”

Udhëzues për çrregullimet e shëndetit mendor në KSHP

Raste klinike për ciklin e trajnimeve Aftësimi i Profesionistëvë të KSHP-së në përdorimin e protokolleve të mjekimit të 5 SJT-ve”