Protokollet për sëmundjet jo të transmetueshme
dhe kujdesin për të moshuarit në mjekësinë e
familjes në Shqipëri

Mirëmbajtja e infrastrukturës së KSHP:
Prezantimi i qasjes m
ë përfshirëse të aktorëve kryesorë

Arsimi i infermierit të familjes

Mbërritja pranë komuniteteve rurale me anë të parandalimit të SJT-ve dhe

promovimit të shëndetit në Shqipëri