Manuali per Grupet e Kolegeve

Program Studimi Master ne Menaxhim Shendetesor

Set i dokumentave model per akreditimin

Standardet e cilësisë për akreditimin e institucioneve të
kujdesit shëndetësor parësor

Manual në mbështetje të akreditimit të qendrave shëndetësore