Shëndet për të Gjithë është një projekt i Agencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) i cili po zbatohet nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale (Swiss TPH) përmes qendrës HAP. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë shëndet më të mirë në sajë të shërbimeve të përmirësuara të kujdesit shëndetësor parësor.

Gjatë vitit 2018, HAP ka kryer një vlerësim fillestar të aksesit të familjeve në kujdesin shëndetësor në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri dhe në filim të vitit 2023 do të kryejë  vlerësimin përfundimtar përmes të njejtës ankete “Aksesi i familjeve në kujdesin shëndetësor” në rajonet Dibër dhe Fier, Shqipëri.

Për këtë arsye, HAP po kërkon një ofrues shërbimi për mbledhjen e të dhënave, organizimin dhe menaxhimin e logjistikës për zbatimin e anketës, për garantimin  dhe sigurimin e cilësisë së mbledhjes së të dhënave duke ndjekur me vendosmëri protokollin e studimit dhe Termat e Referencës të cilat mund të gjenden KËTU.

Ofertuesit për këtë shërbim duhet të dorëzojnë pranë Qendrës HAP dokumentat e mëposhtëm:

 • CV e kompanisë, në të cilën të dëshmohen eksperiencat e mëparshme në kërkime, preferohen studime të zbatuara në komunitet, përfshirë mbledhjen elektronike të të dhënave përmes përdorimit të tabletave
 • Planin e aktiviteteve dhe/ose logjistikën për arritjen e objektivave të listuara në Termat e Referencës.
 • CV të stafit kryesor sipas pozicioneve të përcaktuara në terma (CV të koordinatorit të terrenit, menaxherit të të dhënave, dhe dy supervizorë të terrenit).
 • Një letër të firmosur nga drejtuesi, e cila dëshmon disponibilitetin dhe dedikimin e stafit të propozuar për kryerjen e mbledhjes së të dhënave.
 • Ofertën financiare në Lek, përfshirë TVSH (nëse TVSH aplikohet)/Taksën. Ju lutemi referojuni Shtojcës A tek termat e referencës për ofertën financiare.
 • Dokumentat e regjistrimit të kompanisë (NIPT, Ekstrakt QKB, etj.) si dhe nje Vërtetim për detyrimin tatimor, ku thuhet nëse është subjekt i TVSH-së apo jo.
 • Një dokument nga Drejtoria Tatimore që dëshmon se (subjekti juaj) për muajin e parafundit:
  • ka përmbushur detyrimet fiskale,
  • ka paguar të gjitha kontributet shoqërore,
  • vërtetim për xhiron vjetore të 3 viteve të fundit

Oferta financiare dhe teknike duhet të jenë në zarfa të ndarë dhe të dyja të futen në një zarf të vulosur. Dokumentat e aplikimit duhet të dërgohen në zarf të vulosur (në kopje të shtypura dhe të skanuara në një CD/USB ) në datën 5 janar 2023, ora 16:00, në adresën:

Qendra HAP

Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati Helios, Kati II, Ap.1, Tiranë, Shqipëri

Për çdo pyetje lidhur me këtë thirrje, jeni të lutur të shkruani në E-mail: info@hap.org.al brenda datës 20 dhjetor 2022.